Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

matuss
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
matuss
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
matuss
Reposted fromgruetze gruetze viabudas budas
matuss
matuss
matuss
Wiesław chciał być w domu traktowany jak król, więc Lucyna po kryjomu rżnęła się z jego bratem, a potem razem go otruli.
— by Rupertt
Reposted fromMatalisman Matalisman
4765 d266 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
matuss
matuss
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu
matuss
Reposted fromgruetze gruetze viacaptainfrog captainfrog
matuss
4100 1f68 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
matuss
Jeśli chodzi o wino, to jestem na nie bardzo wyczulony. Pierwsza lampka. - Mmmm, wyborne. Posłuchamy jazzu? Druga lampka. (zdzierając z siebie koszulkę) - Chodź się ruchać na dach!
Reposted fromMatalisman Matalisman
matuss
1225 00f2 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
matuss
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viairmelin irmelin
matuss
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viairmelin irmelin
matuss

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viairmelin irmelin
matuss
0457 1aef 500
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer
matuss
matuss
matuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl